Skip Navigation LinksHJK > Hærhjemmeværnet > Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland > HD NORDJYLLAND > HVK Frederikshavn > Organisationen > Kompagniet > Opgaver

Hjemmeværnet 

Hjemmeværnets fremtidige opgaver
Hjemmeværnets fremtidige opgaver fokuseres mod totalforsvaret. I den forbindelse skal hjemmeværnets enheder kunne virke i en koordineret totalforsvarsramme til imødegåelse af terrorvirksomhed og dets følgevirkninger, katastrofeindsats og opretholdelse af lov og orden mv.

Hjemmeværnets operative kapaciteter
Hjemmeværnets operative kapaciteter er primært tænkt anvendt i forhold til det hjemlige militære og civile behov for støtte. I forhold til totalforsvaret er den grundlæggende præmis, at der ikke længere skal opretholdes et dedikeret militært forsvar mod en konventionel militær invasionstrussel, men at terror skal kunne forhindres, eller hvis dette ikke er muligt, virkningerne afhjælpes. Det indebærer, at hjemmeværnet struktureres og rettes mod opfyldelse af totalforsvarets behov, herunder at kunne støtte de øvrige totalforsvarskomponenter i deres opgaveløsning. I den forbindelse bemærkes, at indre sikkerhed samt opretholdelse af lov og orden er politiets ansvar og kompetence, ligesom det er redningsberedskabet, der har ansvaret for forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af skader på personer, ejendom og miljøet.

Hjemmeværnets bistand
Hjemmeværnets bistand til politiet vil kunne bestå i at hjælpe med varetagelsen af visse politimæssige opgaver, der har en sådan karakter og et sådant omfang, at politiets egne ressourcer enten ikke er tilstrækkelige eller mere hensigtsmæssigt bør anvendes på anden vis, og hvor det ikke er afgørende, at det er politiuddannet personale, der varetager opgaven. Det kan f.eks. dreje sig om færdselsregulerende opgaver samt afsøgning af større områder med henblik på lokalisering af personer og genstande mv.

I situationer, hvor der foreligger en sikkerhedsmæssig - herunder terrorrelateret - trussel, eller i ulykkes- og katastrofesituationer f.eks. i forbindelse med en terrorrelateret hændelse, vil hjemmeværnet kunne yde væsentlig bistand til bl.a. politiet som en del af det samlede beredskab.

Bistanden og støtten vil kunne ydes med henblik på varetagelsen af overvågnings- og observationsopgaver som led i politiets opretholdelse af den offentlige orden og sikkerhed. Der vil kunne være tale om støtte til tilsynet med og bevogtning af civile objekter, anlæg og installationer, der er nødvendige for opretholdelsen af samfundsvigtige funktioner, ligesom der kan være tale om bistand til afsøgning af større områder for mistænkelige genstande, f.eks. på jernbanestrækninger o.lign.

I ulykkes- og katastrofesituationer
I ulykkes- og katastrofesituationer vil der tillige kunne være tale om støtte med henblik på redning, evakuering og midlertidig indkvartering af personer, rydning og transport af materiel, forebyggelse og bekæmpelse af brande, oversvømmelse og forurening og sikring af adgangsveje for redningsberedskabet.

Sikkerhedsindsats
Med henblik på at skærpe det generelle opmærksomhedsniveau i samfundet og derved øge den samlede sikkerhedsindsats har Hjemmeværnskommandoen og Politiets Efterretningstjeneste gennemført drøftelser med henblik på at afklare, hvorledes hjemmeværnet og Politiets Efterretningstjeneste kan samordne indsatsen, herunder på hvilken måde hjemmeværnet kan støtte og bidrage til den samlede sikkerhedsindsats i samfundet.

Hjemmeværnets medlemstal og landsdækkende repræsentation i alle egne af landet og alle dele af samfundet, gør det til en solid kilde, som Politiets Efterretningstjeneste gerne ser anvendt i den samlede sikkerhedsindsats i samfundet.

På den baggrund vil Politiets Efterretningstjeneste undervise hjemmeværnets medlemmer inden for emnerne antiterrorvirksomhed og generel samfundssikkerhed mv. Undervisningen gennemføres i form og indhold på et niveau svarende til de briefinger Politiets Efterretningstjeneste giver til ansatte ved universiteter, DSB m.fl.

Hjemmeværnets medlemmer skal alene rapportere til nærmeste lokale politi helt som alle andre borgere i samfundet. Herefter er det op til politiet at vurdere og evt. reagere. Det er væsentligt at understrege, at hjemmeværnets medlemmer ikke får til opgave at holde øje med befolkningen, men at der alene er tale om, at medlemmerne modtager undervisning i at udvise øget opmærksomhed helt på linje med det, som politiet anmoder den øvrige del af befolkningen om i særlige situationer. Virksomhedshjemmeværnet (post, tele, energi, jernbane m.fl.) er fokuseret mod bevogtning af samfundsvitale infrastrukturinstallationer, som det f.eks. ved en terrortrussel kan være relevant at bevogte. En sådan opgave vil være til støtte for politiet, der er som nævnt ovenfor er ansvarlig for den indre sikkerhed.

Marinehjemmeværnets sejlende enheder indgår i løsningen af et bredt spektrum af hjemlige opgaver, som påhviler søværnet. Marinehjemmeværnet indgår operativt under Søværnets Operative Kommando med løsning af de opgaver, der påhviler søværnet i de danske farvande. Disse opgaver omfatter bl.a. eftersøgning og redningstjeneste til søs, suverænitets- og myndighedsopgaver, farvandsovervågning, havmiljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse, bistand til ToldSkat samt bistand til politiet.

For at læse hele artiklen: klik her