Topbanner

Om Hjemmeværnskompagni Holstebro

Hjemmeværnskompagni Holstebro er et Områdekompagni  med en Kommandodeling, en infanterideling og en bevogtningsdeling. Kompagniet er beliggende i på Dragonkasernen i Holstebro.

Hvem er vi?
Vi deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, herunder opgaver, der støtter øvrige myndigheder i deres opgavevaretagelse. Vi stiller således vores kapaciteter til rådighed for hele samfundet.  Vi spiller en aktiv og vigtig rolle i samfundets samlede beredskab og støtte til Hæren.

Som medlem af Hjemmeværnskompagni Holstebro skal man:
  1. En gang om året, bestå en fysisk test.. En gang om året, bestå en fysisk test.. En gang om året, bestå en fysisk test.. En gang om året, bestå en fysisk test
  2. Bestå to kontrolskydninger om året, hvoraf en er den obligatori­ske på almindelig skydebane, samt en som feltskydning
  3. Deltagelse i de to til tre weekend øvelser, samt kompagniet afholder hvert år, samt en skydeweekend i Borris.
  4. Gennemfører sin funktionsuddannelse, inden for aftalt tid.
  5. Deltagelse i operativ inspektion af sin enhed, som kører ca. hvert tredje år.
  6. Værre aktiv omkring gruppe- og delingsmøder, idet at en stor del af indøvelsen, af standard operationsprocedure og enheds­uddannelse foregår der.
  7. Altid at melde afbud rettidigt, hvis man er forhindret i at deltage i en aktivitet, hvortil man er indkaldt.
  8. Overholdes ovenstående krav ikke, medfører dette i første omgang en samtale med kompagnichefen, som har til formål at afklare årsagen, med henblik på fremtidigt virke i kompagniet.
Mødepligt:
Som medlem af kompagniet, har du mødepligt til de 2 til 3 weekend aktiviteter kompagniet afholder årligt, samt en skydeweekend i Borris. Derudover skal du møde til den operative inspektion af din enhed, som afholdes ca. hvert trede år. Dette er en simpel nødvendighed for at kompagniet kan honorere de krav de bliver stillet politisk.
Mødepligten skal forstås således. Du skal prioritere disse aktiviteter HØJT! Har man en stor højtid i familien, bryllupper, runde fødselsdage og lign er det selvfølgelig accepteret at man melder afbud, men det er ikke accepteret at man melder afbud få dage i forvejen, fordi man plud­selig skal arbejde over i den pågældende weekend. Aktiviteterne mel­des ud i så god tid, at man har mulighed for at bytte vagter m.m. og planlægge det med ens arbejdsgiver og familie. Det er vigtigt at have opbakningen til dette. Er man udstationeret i flere uger med ens arbej­de er det selvfølgelig også lovlig fravær.
Holdninger:
Disse beskrevne holdninger er ikke kun et sæt, udstukket af kompag­ni ledelsen, men er et sæt beskrevne holdninger, som der er givet håndslag på i hele befalingsmands kredsen. Formålet med de be­skrevne holdninger, er dels at give alle soldater i kompagniet mulig­hed for at kende til disse og dermed kunne efterleve dem og samtidig styrke vores militære troværdig overfor samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund. Holdningerne kan opdeles i følgende un­derkapitler:
Påklædning: 
Vi har i Hjemmeværnskompagni Holstebro udleveret en god mundering og et rigtig godt oppaknings system. Vi har alle pligt til at hjælpe hinanden med at huske på dette. I øvrigt henvises der til uniformsbestemmelser I HJV.
 
Optræden: 
I Hjemmeværnskompagni Holstebro sætter vi en ære i at levere et godt stykke arbejde. D.V.S. at vi bestræber os på at optræde feltmæssigt korrekt og hele tiden vil vi forsøge at gøre det bedre. Vi ser os selv som skarp militær enhed ved distrikt Midt og Vestjylland, hvorfor vi ikke går på kompromis med taktiske principper og løsninger. Vores befalingsmænd gennemfører den bedste fører uddannelse hjemmeværnet kan tilbyde. Denne kvali­tet skal have en afsmittende effekt på alle de aktiviteter vi afholder, samt hvordan vi optræder, også ude blandt andre.
 
Omgangstonen: 
Vi behandler hinanden med respekt, og taler til andre som vi gerne selv vil tiltales. Man skal kunne skelne imellem, hvornår vi er på og hvornår vi hyggesnakker. Når vi er på, så er vi fokuseret på opgaven, når vi hygger, så kommer de sjove vittigheder på bordet.
Materiel: Vores køretøjer, materiel og bygninger er meget vigtige ele­menter i, at vi kan løse vores opgaver tilfredsstillinde. Derfor sørger medlemmer i Hjemmeværnskompagni Holstebro altid for at deres udrustning og tildelt materi­el, altid er i rengjort og funktionsduelig stand. Bygninger, som vi bruger i det daglige forlades altid opryddet og køretøjer er efterset og rengjort ved aflevering. Således sender vi et troværdigt signal overfor for vores samarbejdspartnere i andre enheder.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224