Topbanner

HJVK 2789 Storeå

Hjemmeværnskompagni Storå (HJVK 2789)

I forbindelse med Hjemmeværnskommandoens ønske om at skabe mere robuste underafdelinger blev der i 1999 iværksat et arbejde med at danne kompagnier af en sådan størrelse, at der ikke skulle opstå kapacitetsproblemer når vi skulle løse opgaver på en anden måde, end under den kolde krig, nu hvor WAPA var opløst.

Det nydannede hjemmeværnsdistrikt Herning oprettet på baggrund af sammenlægning af HJVD 26 Ringkøbing og HJVD 27 Herning sommeren 1999 startede på denne baggrund to projektgrupper med udvalgte kompagnichefer som deltagere. Der er herfra deres resultater gemt to mapper på hjemmeværnets historiske arkiv, der primo 2013 stadig befinder sig i Ikast.

Distriktet havde i efteråret 1999 samlet befalingsmændene en weekend på Hjemmeværnsskolen for at støbe platformene for de nye kompagnier.
Dette betød at HJVK 2708 og HJVK 2712 efter eget ønske dannede det nye kompagni Storå (HJVK2789). Navnet blev valgt fordi åen løb gennem begge stamkompagniers område og man undgik derfor at de gamle navne Sunds og Aulum blev udeladt for ikke, at der skulle brede sig en opfattelse af, at det ene kompagni blev underlagt det andet.
Begge stamkompagnier var kommet under et medlemsantal på 100.

I Aulum var en stor selvejende hjemmeværnsgård medens man i Sunds var indlejet i et kælderlokale tilhørende Herning kommune. Således var det naturligt, at de nye kompagnier fik domicil i Aulum. Omvendt fortsatte man med at benytte den skydebane i Ørre, som Sunds kompagniet have lejeaftale med Ørre Skytteforening med. Denne lå mere centralt i det nye kompagniområde end Saphøj, der før hen var Aulums bane.
Ledelsen af det nye kompagni blev  en sammensmeltning af de to kompagniers ledelser. Det eneste sted, hvor der blev personelproblemer var på våbenmestreposten, hvilket kom til at koste et medlemskab af hjemmeværnet.

Efter nogle års drift med den nye organisation havde vi på et distriktsrådsmøde resultaterne af hele denne øvelse oppe til evaluering. Her måtte den daværende CH/HJVD erkende at robustheden i enhederne ikke var væsentligt forbedret, idet den større afstand til distriktet for nogle af enhederne og den interne afstand i enhederne nu var blevet for stor for en del af de frivillige.
Ud over at vi fik nye opgaver ind, eller som CH/HJVD sagde, der blev flere taster på det værktøj vi skulle kunne tilbyde samfundet, så var omvæltningen i starten til at overse.

Kompagniet havde i starten en ledelse bestående af:

Kompagnichef: Christian A. Holt
Næstkommanderende: Mogens Brønning
Kommandobefalingsmand: Kurt Sørensen
Skydelærer: Lars Peder Søndergaard
Våbenmester: Thomas Høegh
Hjemmeværnets digitale univers: Jette Frølund Ry
Informationsbefalingsmand: Sonja Jensen Christiansen
På et senere tidspunkt blev der fra Hjemmeværnsledelsen stillet krav om at se nærmere på de i kontrakten med medlemmerne om op til 24 timers tjeneste om året.
Således skulle der nu ske en opdeling af medlemmerne i en aktiv styrke, der forretter mindst 24 timers tjeneste relateret til funktionen, medens resten skulle placeres i en reservestyrke uden at våben opbevaret på bopælen.
Dette tiltag skulle kanaliserer resurserne hen til den del af styrken, der var aktive, medens reserven var en hvileplads medens man var i en resurcekrævende tid i sit livsforløb. (Eks. havde meget rejsearbejde i en periode i ens arbejdsliv, fået tvillinger i familien o.l.) Derefter nemt at kunne vende tilbage til aktiv tjeneste igen. I mellemtiden at være gode ambassadører for hjemmeværnet. Det viste sig eksempelvis ved Seest ulykken, at det netop var reserven der trak læsset med afspærring. Endvidere blev kravet om antal aktive i en underafdeling igen strammet op. Denne manøvre kostede igen på bundlinjen.
Men det stoppede ikke dermed.
Der skal sparres, hvorfor store strukturændringer igen kom på tale. Vi skulle nu have et områdekompagni pr. ny kommune, undtagelsesvis flere i de store kommuner. I Herning kommune blev resultatet at her skulle være to områdekompagnier. Områderne blev dikteret og de administrative grænser var ikke længere de operative, idet vi udelukkende skulle være kapasitetsenheder med mulighed for indsættelse i hele distriktets område.
Kompagniet nedlægges derfor for at sammen med HJVK 2684 at indgå i et Hærhjemmeværnskompagni Herning Nord
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224