Topbanner

Nyhed

Strøget (Maj 1945)

Danmarks befrielse 1945

Spørgsmål, hvorfor vil Hjemmeværnet i Næstved fejre 70 års dagen for Danmarksbefrielse 4. Maj 2015 og samtidig ære de faldende frihedskæmper som yde en indsats under besættelsen.

26-03-2015

Hjemmeværnet er et barn af modstandsbevægelsen. Efter befrielsen opstod der et problem med alle de våben som var ude hos modstandsfolkene. De skulle ellers havde været afleveret men det mødte modstand og hvad så.

Så blev det besluttet at der måtte oprettes Hjemmeværnsforeninger landet over, som blev vedtage på den såkaldte ”Ranumkonvent” i Odense 2.oktober 1945


1.april 1949 blev hjemmveærnsforeninger overført til det statelig hjemmeværn.


I 2014 har vi mindes forskellige krige o.l..

Eks. Afståelse af Norge, 17 maj 1814,18. april slaget ved Dybbøl 1864, 70 for D-dagen 1944, samt begyndelse og afslutning på første verdenskrig 1914.

Hvert år bliver der afholdt mindehøjtidelighed på Svinø Kirkegård 4.maj, for de allirede flyver.

29.august mindehøjtidelighed ved mindestenen for PL Hansen-Nord ved ”Gardehusarkasernen”.


Hvert år 5. september mødes vi også på Munkebakken ”Flagdag

”Danmarks udsendte”.


Så hvidt jeg har erfaret har der ikke været afholdt mindehøjtidelighed, 60 år for Danmarksbefrielse 4.maj 2005 på Munkebakken?


Derfor ønsker hjemmeværnet i Næstved at vi mindes 70 års for Danmarks befrielse 4. maj 1945.

Helmer Chr. Hansen

Hjemmeværns Politikompagni Næstved

Program for dagen vil tilgå.

----------------------------------------------------

Her er London, BBC sender til Danmark.

[Indgangsmelodi]

I hører os i Nittenmeter-Baandet for to Bølgelængder i Enogtredvemeter-Baandet, i Enogfyrremeter-Baandet og paa femtenhundrede Meter.

Vi begynder med Krigsnyhederne om Danmark, herefter Frihedsraadets Proklamationer, de udenlandske Nyheder i øvrigt, en Skildring af Forholdene i Danmark, og en Beretning om det tyske Sammenbrud i Nordtyskland. Der foreligger endnu ikke nogen officiel Meddelelse fra engelsk Side, om hvor langt Montgomerys Styrker er naaet op i Jylland.

Dansk Pressetjeneste i Stockholm havde Klokken 13 direkte Kontakt med København, og paa dette Tidspunkt havde Montgomerys Arméer endnu ikke passeret Grænsen. Det meddeles, at de allierede Styrker tidligt i Morges startede deres Fremrykning fra Slesvig paa Vej mod den danske Grænse. En Panserkolonne naaede i Nat Byen Heide paa den sønderjyske Vestkyst fireogtyve Kilometer syd for Tønder. I de senest indløbende allierede Frontberetninger hedder det, at Situationen er saa forvirret, at der ikke er nogen officiel Nyhed om hvor langt de britiske Tropper er naaet.

Dansk Pressetjeneste meddeler videre i sit Telegram Klokken 13: Store Menneskemængder samler sig nær Grænsen, alle Skoler er lukket, alle Mødearrangementer udsat og hele Befolkningen venter utaalmodigt paa at give Montgomerys Ørkenrotter en hjertelig Velkomst.

Der er i Danmark en tiltagende Følelse af, at der forhandles mellem den britiske Armé og Dönitz og Best, og at der vil blive afsluttet en Aftale om Overgivelse. Denne Formodning støttes af den Kendsgerning, at Tyskerne har erklæret Kiel og Flensborg for aabne Byer. Det synes ikke at være fornuftigt for Tyskerne frivilligt at opgive den temmelig stærke Forsvarslinje ved Kiel og saa derefter at kæmpe i Danmark.

Der er stor Nervøsitet blandt de tyske Tropper. Nogle Steder ser det ud som om de er ved at forberede sig til Kamp. For eksempel har de bemandet Befæstningerne i Nærheden af Limfjords-broen, men adskillige andre Steder er Tyskerne øjensynligt utaalmodige efter at komme til at overgive sig. Den svenske Presse har bragt Forlydender om at russiske Faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i Dag gik der Rygter i Danmark om at russiske Tropper var gaaet i Land paa Falster. Alle disse Rygter savner enhver Begrundelse.

I Nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns Gader, rundt om den tyske Kaserne, og der hørtes endog Kanonskud. I Dyrehaven og paa Pladsen foran Gentofte Raadhus havde tyske Tropper været i indbyrdes regulær Kamp.

[længere pause]

I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig

[Pause]

Vi forsætter nu Udsendelsen med at oplæse de to Proklamationer, som Danmarks Frihedsraad udsendte i Gaar, altsaa inden den Meddelelse vi netop har givet: ”Hvad enten det kommer til Kamp eller Kapitulation, vil Befrielseskampens sidste Timer kræve endnu større Disciplin og Selvbeherskelse end hidtil.

Ingen gruppe maa gaa til Handling, før Ordren er givet. Frihedskæmpere, Kammerater, vi stoler paa Jer”. Tyskerne kom altsaa til Fornuft og valgte Kapitulationen. Det var en af de Muligheder, Danmarks Frihedsraad havde forudset i den Proklamation, som vi netop har hørt og som blev forfattet i Gaar.

Nu for nogle faa Minutter siden erfarede vi fra Montgomerys Hovedkvarter, at Fjenden i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har kapituleret.

[De to nationalmelodier afspilles, først Kong Christian stod ved højen mast og derefter Der er et yndigt land]
Fakta

Befrielsesbudskabet udløste en glæde og begejstring over hele landet. Folk strømmede ud på gaderne og fejrede befrielsen, rev deres mørklægningsgardiner ned og tændte lys i vinduer

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224