Topbanner

Om POHVK SVB

Kommandoelementet er kompagniets stab og er den øverste ledelse i kompagniet.


Kompagniets kommandoelement består af:

 • Kompagnichefen (KC)
 • Næstkommanderende (NK)
 • Uddannelses- og støtteofficer (UDDSTOF)
 
Kompagnichefen som har en rang af kaptajn er den øverste i kompagniet. Kompagnichefen forestår i samarbejde med den øvrige ledelse den daglige administration og ledelse af kompagniet. Kompagnichefen er for et politikompagni også den der som den eneste er tjenestemand i politiet. NK kan være tjenestemand i politiet, men det er ikke et ”must”.

Næstkommanderende er chefens højre hånd og bistår i ledelsen af kompagniet. Næstkommanderende er samtidig også den person som har med uddannelse at gøre for alle i kompagniet. Han skal ligeledes være i satnd til at lede kompagniet i chefens fravær. Næstkommanderende er også uddannet Taktisk Leder, således han kan stå for opgaver som blive tildelt kompagniet fra politiets side.

Uddannelses- og støtteofficeren er den person som i kompagniet står for at uddannelserne i kompagniet bliver udført. Dette i tæt samarbejde med næstkommanderende. Uddannelses- og støtteofficeren er også den person som har med alt nyt personel at gøre, som ønsker optagelse i kompagniet. Igen er dette i tæt samarbejde med kompagniet rekrutteringsofficer.
Uddannelses- og støtteofficeren er den som har med alt lovpligtig uddannelse at gøre og sørger for i samarbejde med delingernes fører, at alle i delingerne kommer igennem den lovpligtige uddannelse
 
Kommandodelingen er en speciel deling i kompagniet. Delingen indeholder flere forskellige grupper, som hver har deres speciale.
 
KOMMANDOGRUPPEN:
Kommandogruppen indeholder det personel, som har med det mere administrative i kompagniet. I kommandogruppen finder man:
 
Kommandobefalingsmanden (KDOBM)
Kommandobefalingsmanden er gruppefører for denne gruppe. Udover fører for gruppen er det også kommandobefalingsmanden der har med bl.a. personeltjeneste, køresedler, booking af køretøjer, lokaler samt kontrol af hele kompagniet materialer. Kommandobefalingsmanden er også den der har med nyt personel at gøre, når disse tilgår kompagniet, heriblandt stamkort over kompagniets personel.
 

Signalbefalingsmanden (SIGBM)
Signalbefalingsmanden er gruppens næstkommanderende. Som signalbefalingsmand, er vedkommende den der har med signalmaterielet i kompagniet. Signalbefalingsmanden er ansvarlig for at signalmaterielet er opdateret og funktionsdygtig. Alt hvad kompagniet har af radioer, terminaler, telefoner m.m. er hans ansvar at det er tilgængelig og kan rekvireres af kompagniets enheder, når de skal bruge det.
Stabshjælper, Signalpersonel og kører/motorordonnanser
Resten af kommandogruppen er KDOBM og SIGBM's hjælpere. Personellet i gruppen er uddannet til at kunne hjælpe med blandt andet; Radio og signaltjeneste, stabstjeneste som hjælper til KDOBM. Desuden er der en række kører og motorordonnanser, som skal hjælpe blandt andet kompagniets stab med kørsel og ordonnanstjeneste. Derfor skal disse have kørekort til både almindelig personvogn samt kørekort til lastbil.
 
FORSYNINGSGRUPPE:
Forsyningsgruppen indeholder FSBM samt næstkommanderende for gruppen. FSBM har med alt materiel i kompagniet at gøre og har derfor ansvaret for at det hele er funktionsdygtig. Når delinger eller enheder i kompagniet har brug for materiel, er det FSBM de henvender sig til. Denne har det så i forsyningskamret eller skal rekvirere det ved distriktet og sørge for at det er der, når enheden skal bruge det.
 
UDDANNELSES- OG STØTTEGRUPPE:
Uddannelses- og støttegruppen er en gruppe som helt unaturlig ikke har en fører, men er underlagt enten kompagnichefen eller Næstkommanderende. De tilhører også nogle af kompagniets specielfunktioner.
I denne gruppe finder man:
 
 • Rekrutteringsofficeren (ROF)
 • Kontaktofficeren (KOF)
 • IT Befalingsmanden (IT-BM)
 • Sundheds- og træningsvejlederen (STV)
 • Historikeren (HIST)
 • Skydelæreren (SKYLÆ)
 
Rekrutteringsofficeren (ROF)
Rekrutteringsofficerens arbejde er at få nyt personel til kompagniet. Rekrutteringsofficeren er den person som tilrettelægger alt hvervning og udstilling for kompagniet. Rekrutteringsofficeren og også en af de få i kompagniet som må stå for selve samtalen med et nyt medlem og dermed være den der får nye til at udfylde "ansøgningen om optagelse i hjemmeværnet". Han bistår desuden kontaktofficeren, da nyt personel i kompagniet "overgår" fra rekrutteringsofficeren til kontaktofficeren, på det tidspunkt en kontrakt underskrives.
 
Kontaktofficeren (KOF)
Kontaktofficeren er den der har med fastgørelse af personel at gøre. Dette gælder både for den aktive styrke, men også for det personel der står i reservestyrken. Kontaktofficeren sørger for at holde kontakten til reservestyrken, således de hele tiden får nyheder og informationer om hvad der sker i kompagniet. Desuden sørger kontaktofficeren for at fasholde personel i den aktive styrke. Kontaktofficeren er også den person som man bedst kan betegne sig som personellets talerør. Det vil sige hvis der er noget eller nogen man er utilfredse med, ja så har man kontaktofficeren, som man kan kontakte.

IT-Befalingsmanden (IT-BM)
IT-befalingsmanden giver næsten sig selv.
IT-befalingsmanden er den personen som kompagniets personel kan søge hjælp ved omkring bl.a. hjv.dk, opsætning af ma.- og funktionsmails.
IT-befalingsmanden er også den der sørger for at der er internetforbindelse i kompagniets lokaler og ved fejl enten selv kan reparere den eller tage kontakt til distriktets IT-officer. IT-befalingsmanden er også den person som står for opdatering af kompagniets IT materiel, såsom PC'er, Printer, netværksforbindelse.

Sundheds- og træningsvejleder (STV)
Denne person er kompagniets "gymnastiklærer", hvis man ligesom skal sætte et ord på som alle ved hvad er. Sundheds- og træningsvejlederen, er den person som skal holde kompagniets personel i fysisk god form. Vejlederen tilrettelægger forskellige træningstimer. Vejlederen kan være til støtte for personel og personellet kan kontakte vejlederen for bl.a. kost, fysisk træning, genoptræning af små skader og kan sige hvad personen skal gøre for at komme i form igen.

Historikeren (HIST)
Historikeren er den person der indsamler info om kompagniets historie. Felttelefoner, der måske er defekte og derfor ikke kan bruges mere. Kort sagt samler materiel som man kan forme en historie om kompagniet fra den blev til og fremefter.

Skydelæreren (SKYLÆ)
Skydelæreren er ikke at forveksle med skydelederen. Skydelæreren er den som skal få personellet igennem oplæringen af våbenbetjening samt være der som står for kompagniets skydninger i tæt samarbejde med skydelederen. Skydelæreren står for vedligeholdende skydeuddannelse i kompagniet og kan også støtte andre enheder i Hjemmeværnet med gennemførelse af skydninger, så frem en enhed ikke selv har en skydelærer eller man måske har en skydning sammen med en anden enhed.
 
Politidelingerne er rygraden i et politikompagni. Før i tiden var der ikke andet i et politikompagni.
I dag er der flest politidelinger, men der er også de politikompagnier som nu i dag har en bevogtningsdeling.
Politidelingerne i et politikompagni har i dag mange forskellige opgaver. Før i tiden, var det faktisk kun trafikregulering, hjælp til stormflod og en gang imellem afspærring af et gerningssted. I dag er samarbejdet med politiet udvidet og der er en hel masse forskellige opgaver som politikompagnierne støtter politiet i. Der er i dag oprettet et opgavekatalog. Heri beskrives de forskellige opgaver som politikompagnierne og dermed politidelinger kan hjælpe med.
Men det der stadig fylder meget i arbejdet er trafikregulering. Desuden er der også logistiske opgaver som transport, der er ved at fylde ligeså meget og for vores kompagnis vedkommende endda har overgået trafikregulering.
 
En poltideling består af:
 • 1 Politidelingstrop
 • 3 Politigrupper á op til 9 mand

Delingstrop
Delingstroppen består af en delingsfører og en næstkommanderende for delingen samt en kører/signalmand.

Politigrupperne
Politigrupperne har op til 9 mand i gruppen. Grupperne har en gruppefører samt en næstkommanderende for gruppen. Resten er geværskytter, hvor nogle har 2 funktioner. Dette er enten som gruppens kører, gruppens sygehjælper eller gruppens hundefører. I dag har alle politigrupper en hundeførerstilling i gruppen.
Som omtalt under politidelinger, er bevogtningsdelinger i et politikompagni noget nyt og ikke alle politikompagnier har en bevogtningsdeling. Det har vi.
Bevogtningsdelingen har meget mere med det militære uddannelse at gøre og deltager i andre hjemmeværnskompagniers øvelser. Bevogtningsdelingen vedligeholder deres militære kunnen igennem selvstændige øvelser/uddannelser samt øvelse med andre enheder. De bistår også som markeringsstyrke ved øvelser med udenlandske enheder politiets aktionsstyrke, jægerkorpset og mange andre specielenheder.
Som medlem af en bevogtningsdeling skal man påregne stor aktivitet i delingen, da den både har den militære del, men også skal støtte politidelingerne i deres opgaver for politiet. Gennemsnitlig bruge et medlem af en bevogtningsdeling ca. mellem 2-300 timer om året på uddannelse og opgaveløsning.

En bevogtningsdeling består af: 
 • 1 Bevogtningsdelingstrop
 • 3 Bevogtningsgrupper á op til 9 mand 

Bevogtningsdelingstrop
 • 1 Delingsfører
 • 1 Næstkommanderende for delingen
 • 1 kører/signalmand
 • 1 Køretøjshjælper
 
Bevogtningsgrupperne
 • 1 Gruppefører
 • 1 Næstkommanderende for gruppe
 • Geværskytter samt sygehjælper, signalmand, hundefører og kører

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224