Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HVE 223 Værløse Historie

Topbanner

HVE 223 Værløse Historie

Historien om HVE 223 Værløse
 
Hjemmeværnets oprettelse
Grundlaget for Hjemmeværnet var Modstandsbevægelsen og efter befrielsen blev ideen om De Danske Hjemmeværnsforeninger født og i 1946 var det en realitet.
På baggrund af udviklingen i Europa, vedtog den danske stat i 1948 loven om et statsligt Hjemmeværn. Hjemmeværnet blev oprettet i april 1949, samme år hvor NATO så dagens lys. Det er det Hjemmeværn, med store ændringer vi har i dag.
 
Flyverhjemmeværnet
Efter sammenlægningen af ”Hærens Flyvertropper” og ”Marinens Flyvevæsen til det danske Flyvevåben”, fremkom ønsket om et Flyverhjemmeværn. Dette blev en realitet i 1953 da foreningen ”Den frivillige Luftmeldetjeneste” (oprettet i 1934) indgik i det nye Flyverhjemmeværn. Samme år tilkom også Kvindeligt Flyverkorps (KFK) dog kun på foreningsbasis i henhold til daværende Hjemmeværnslov.
Hjemmeværnsloven i 1961 angående kvindekorps indgik KFK som normal hjemmeværnsenhed i Flyverhjemmeværnet. Efter oprettelsen af Luftmeldekorpset (LMK) og KFK, opstod der et ønske i Flyvevåbnet om opstilling af jordforsvarsstyrker af hjemmeværnspersonel på de danske militære flyvestationer og i civile lufthavne.
 
Jordforsvarsstyrken
Efter opfordring fra Flyverkommandoen gik daværende Flyverhjemmeværnsinspektør oberst L. Bjarkov (dansk flyvepioner fra 1917) i foråret 1954 i gang med at forberede opstilling af enheder formeret af civilt personel på de militære flyvestationer samt personel i Københavns Lufthavn Kastrup. Denne opstilling skulle tilgodese to formål, nemlig effektivt af disse vitale områder og folkeretlige beskyttelse ved uniformering af personellet. Det første resultat af Bjarkovs og hans adjudant KN Josephensens arbejde, blev opstillingen af to jordforsvarsekadriller i Københavns Lufthavn (1. september 1954). Her var der i forvejen to Hærhjemmeværns-kompagnier, som bestod af henholdsvis personel fra lufthavnsvæsenet fra SAS og disse to kompagnier skiftede frivilligt over til den flyverblå uniform og til Flyvestationseskadrille 10 og 11.
Flyvevåbnet fortsatte arbejdet med hvervning og opvisning af Flyverhjemmeværnets jordforsvarsenheder. I 1955 kunne den første eskadrille FSE 14 opstille på en militær flyvestation, FSN Værløse kort tid efter oprettes eskadrillerne 15-16 og 17 ligeledes på FSN Værløse.
ESK 14 består af civilt personel fra Flyvematerielkommandoen (FMK).
ESK 15 består af civilt personel fra varemodtagelsen – depoter mv.
ESK 16 består af civilt personel fra Hovedværksted Værløse.
ESK 17 består af civilt personel fra værksteder og depoter i FSNVÆR nordlejr.
Senere i 1955 oprettes der enheder på flyvestationerne Ålborg-Skrydstrup og Vedbæk og i 1956 kom også FSN Karup til.
Løbende blev der oprettet eskadriller på diverse Radarstationer og Raketbatterier.
 
I 1960 kom forsvarsloven, hvorved Flyvevåbenets militære jordforsvarsenheder, de såkaldte kupeskadriller, bortfaldt. Derved kom Flyverstationernes forsvar endnu mere til, at hvile på Flyverhjemmeværnet.
I 1962 skiftede Jordforsvarsstyrken navn til Flyvestationsstyrken, og på sin 10 års dag (1. september 1964) kunne FSS stille med 10 eskadriller sat en halveskadrille, fordelt over hele landet.
I 1967 var der igen navneskift, idet Flyvestationsstyrken (FSS) blev ændret til Flyvestationskorpset (FSK).
I 1978 tilkom en speciel enhed til FSK. Det var ”Den flyvende Hjemmeværnsenhed” (FHE). Det var hjemmeværnsfolk med civilt flyvercertifikat, der med deres små civile fly fløj ”målflyvning” for Luftmeldekorpset. FHE var dog kun under FSK i fire år, idet enheden i 1982 overførtes til LMK.
FSK bestod i 1982 af ca. 1562 frivillige hjemmeværnsfolk, fordelt over 15 flyvestations-eskadriller samt 3 flyvestationshalveskadriller, fra Skagen i nord til Skrydstrup i syd, fra Karup i vest til Kastrup i øst. Hovedparten af disse er civilt ansatte i Flyvevåbenet, ansatte i SAS, Københavns og Statens Lufthavnsvæsen. Efterhånden er der også et betydeligt antal rekrutteret udenfor ”hegnet” (perimeter personel), dvs. folk der bor i nærheden, af en Flyvestation, eller har tilknytning til Flyvevåbenet.
FSK opgave er at deltage i nærforsvaret af Flyvestationer / lufthavne mv. hvor FSK enheder er opstillet. Hermed adskiller FSK sig fra det øvrige Hjemmeværn, idet HJV manden ellers normalt løser sin opgave i nærheden af sin bopæl, men her sker det på arbejdspladsen. FSK havde egen chef og stab, placeret på FSNVÆR herfra styres den daglige administration, hvilket vil sige kontakt til FSK enheder spredt over det ganske land, samt en ikke uvæsentlig kontakt til flyvestationerne. FSK stab havde ansvaret for uddannelsen af FSK personel, medens Flyvevåbenet stadig har det operative ansvar, dvs. når en FSK enhed ”går på plads” (bliver alarmeret) er enheden under operativ kommando af Flyvestationen.
Da Flyvevåbenet har det operative ansvar, er det også Flyvevåbenet der udstikker opgaverne til FSK enhederne. Når en FSE er ”gået på plads” vil man måske kun bemærke det ved, at en del af det civilt ansatte personel nu løser deres opgaver i uniform og med våben og udrustning ligge parat ved siden af sig. Det er nu op til Flyvestationen at prioritere hvilke opgaver FSK personel skal løse. Mange vil i lang tid løse deres daglige eller ”civile krigsopgaver” afhængig af vigtighed for Flyvestationen.
 
Kvindeligt Flyvekorps (KFK)
KFK blev oprettet på Dronning Ingrids fødselsdag den 28. marts 1953 på opfordring af Flyvevåbenet (FLV) om etablering af et kvindekorps med det formål at yde aktiv tjeneste for FLV.
FLV ønskede dels et fælles og samlende ståsted for civilt ansat, kvindeligt personel, og dels gennem uniformering inden for korpset at sikre, at dette personel opnåede folkeretlig beskyttelse.
Et andet mål var, at tilvejebringe en mobiliseringsreserve af frivillige kvinder, der med uddannelse inden for en række militære specialer i påkommende tilfælde kunne støtte FLV af løsning af de pålagte opgaver.
Under KFK’s stifter og første korpschef oberst Else Martensen-Larsen ledelse iværksattes de første grund og befalingshavende skoler i 1953. FLV underviste indenfor specialer som stabstjeneste, ABC-tjeneste, førstehjælp og kørselstjeneste.
 
Tjenestedskorpset (TJEK)
Da de tre kvindekorps blev nedlagt i 1989 dannedes den 1. oktober samme år TJEK og blev placeret i Hjemmeværnskommandoen (HVK).
I TJEK indgår den del af Danmarks Lottekorps, Kvindeligt Marinekorps og Kvindeligt Flyvekorps, der gør tjeneste ved Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet og forsvarskommandoens stabe i ind og udland.
TJEK består af personel med alle tre uniformsfarver. Farven bestemmes af, hvilket tjenestested man er tilknyttet. Den flyverblå del af TJEK bestod i 1991 af 1295 kvinder og 4 mænd.
Ved alarmering løses opgaverne eskadrillevis eller gruppevis eller af enkelt personer. I Hjemmeværnet opererer man med et begreb der hedder ”trinvis aktivering”, det vil sige at en Hjemmeværnsenhed til og med kompagni / eskadrille størrelse kan ”gå på plads” længe før det øvrige HJV f.eks. for at sikre hærens mobilisering.
For FSK og TJEK vedkommende, vil samtlige enheder sandsynligvis ”gå på plads” i forbindelse med en beredskabsforøgelse, dvs. ”trinvis aktiveres”, for så tidligt som muligt, at kunne støtte FLV. På nogle Flyvestationer vil chefen for en FSE i krigstid være at finde i ”bunkeren” sammen med stationschefen, når opgaven kræver at eskadrillen opererer samlet.
 
Den 3. april 2004 nedlægges Luftmeldekorpset (LMK) og Tjenestedkorpset (TJEK) og der oprettes to nye Flyverhjemmeværns Distrikter, benævnt henholdsvis FHD øst og FHD vest. Ved samme lejlighed tilgår nye navne, FSE 16 bliver til HVE 223 og FSE 17 bliver til HVE 224. FSE 14 og 15 bliver nedlagt og er overflyttet til FSE 16 og 17.
Ved chefskiftet i HVE 223, Kurt Jensen / Erling Støhrmann-Brun den 1. december 2006 sammenlægges HVE 223 og HVE 224 og bliver til HVE 223.
Da lukningen af Flyvestationen Værløse i 2007 er gennemført, bliver HVE 224 overført til HVE 223 og flytter i løbet af forår / sommeren til Flyvevåbenets Officerskole (FLOS) i Jonstruplejren, bygning 12.
Der er meget der skal ryddes op og meget der skal kasseres når man sammenlægger to eskadriller, så et stort arbejde ligger foran os. FSBM Peder Rune Jarner er ikke meget for at kassere ting ”det kunne jo være”, men til sidst, tømt 3 store containere og våbenkamre og alt er næsten på plads. I vores ret gode nye lokaler i bygning 12 lykkedes det at skabe gode arbejdsforhold og atmosfære.
 
På Flyvestation Værløse blev Flyvestationseskadrille 16 den 1. september oprettet som selvstændig eskadrille og var på dette tidspunkt hjemmehørende ved signalsektionen i hangar 1.
I 1966 foretog man en omorganisering til den tjenestebestemte eskadrilleorganisation, herved fik FSE 16 sit tilhørsforhold til Hovedværksted Værløse (HVV) som HHV eskadrille. FSE 16 har gennem de mange år den har eksisteret haft 6 eskadrillechefer.
 
Første chef                       Christian Fr. Rahe
? – 1966                           H.V. Nielsen (Nielaus)
1966 – 1985                     Erik Moth Poulsen                               
                                         K Eigil S. Brun
1985 – 2006                     Kurt Jensen
                                         NK Bjarne Toftedal
2006 – 2014                     Erling Støhrmann-Brun
                                         NK Jørgen Tilling
3. maj 2014                      Tommy Ohlhoff
                                         NK David Meldgaard
 
Eskadrille 223 Værløse have frem til efteråret 2013 opstillet en kapacitet, af bevogtnings personel. Som er Hjemmeværnets primære kapacitet og opstillingsgrundlag for alle Hjemmeværns enheder.
Flyverhjemmeværns distriktet have i en årrække, arbejdet med at få et støre og tætter sammenarbejde med Flyvevåbnet.
Og da Flyvevåbnet have gennemgået flere nedskæringer og måtte gennemføre omstruktureringer, samt nedskære deres kapaciteter. Men også fik flere opgaver nationalt og internatonalt.  Opstod behovet for et tætter og støre sammenarbejde på tværs, med det frivillige Flyverhjemmeværn.
I opgaverne var her også behovet for nytænkning og ændring af strukturen hos det frivillige Flyverhjemmeværn. Da man nu skulle opstille kapaciteter, der var udviklingsparat og ville træne og uddanne sig til at indgå i hold og teams, sammen med det faste personel fra Flyvevåbnet.
Vores eskadrille chef Erling Støhrmann-Brun så vigtigheden i de nye opgaver. Men også behovet for at her kom en ny ledelse, der var nytænkende og kunne varetage de nye opgaver.
I efteråret 2013 påbegyndte eskadrillens stab, møder med en ny chef. Som man anså kunne løfte og varetage eskadrillen med de nye tiltag. Men også ville fastholde vores gamle korpsånd.
Ved nytårsparolen januar 2014 trådte Jørgen Telling tilbage som næstkommanderende for eskadrille 223. For her at skabe pladsen til Tommy Ohlhoff, der var udset til at blive den nye eskadrille chef. Således at Tommy kunne indgå i stab som næstkommanderende og her få indsigt i eskadrillens baggrund og historik. Men også for at han kunne nå at lære vores personel at kende, inden han skulle tiltræde som ny chef.
Den 03 maj 2014 afholdes her parade og chefskifte. Her afgiver Erling Støhrmann-Brun kommando til chefen for Flyver Hjemmeværnet oberst løjtnant Jan Gert Andersen. Og den gamle staben aftræder sammen med Erling Støhrmann-Brun. Chefen for Flyver Hjemmeværnet varetager chef rollen for eskadrillen i kort tid. Inden han igen overdrager kommandoen over eskadrille 223 Værløse til ny chef, Tommy Ohllhoff. Kort efter sin chef indsættelsen præsenteres eskadrillen for vores ny stab.
Nye tider og en ny start for vores eskadrillen 223 Værløse.
Her under ses vores nye tidslinje.
Maj 2014 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med sit første bevogtningsassistents team, til støtte for Flyvevåbnet.
Maj 2014 Eskadrillen opstille en bevogtnings deling mere.
Juni 2014 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med sin første Security Force gruppe.
Juni 2014 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med mønstret og godkendte hundeføre.
August 2014 Eskadrillens bevogtningsassistenter og hundeføre støtter Flyvevåbnet med bevogtning af deponeret F18 fly fra USA.
August 2014 Eskadrillens rekrutterings officer Flemming Jellinghof. Modtager Flyver Hjemmeværnets frivillige pris, som årets frivillige.  
September 2014 Eskadrillen gennemføre sin første helhedsinspektion og får karakteren "meget tilfredsstillende"
September 2014 Eskadrillen indgår sammen med Totalforsvars region Sjælland i øvelse Night Hawk 14 for speciel enheder, fra flere lande.
Oktober 2014 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med en forsynings gruppe.
Oktober 2014 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med en Security Force deling. Som påbegynder uddannelse ved flyvevåbnets Air Force Training Center (AFTC)
Februar 2015 Eskadrille sender personel på uddannelse i Findland. Hvor de gennemføre uddannelsen Winter Training Course
Marts 2015 Eskadrillen opstiller ny kapaciteten med to uddannelse støtte officer. 
Maj 2015 Eskadrillen afgiver personel til missions relateret internationale opgaver til støtte hos Flyvevåbnet.
Maj 2015 Eskadrillen opstiller ny kapacitet med en gruppe til JMTO i FHD MOVCON DEL. Der skal støtte forsvaret og Flyvevåbnet.
Juni 2015 Eskadrillen opstiller endnu en bevogtnings deling.

 Historisk hvervning

https://www.hjv.dk/oe/HVE223/ESK%20Historie/PublishingImages/historie01.jpg

 Historisk hvervning

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring