Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Om Eskadrille 223 Værløse

Topbanner

Om Eskadrille 223 Værløse

Eskadrille 223 Værløse hundeføre og bevogtningsassistent indsat til bevogtning af deponeret F18 Fly...

Om Eskadrille 223 Værløse
 
Eskadrille 223 er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Eskadrille 223 støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
Vores vision
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres 
 
Om Flyverhjemmeværnet og vores Eskadrille
 
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter hjemmeværnets grunduddannelsen eller værnsuddannelse. Er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
 • Til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
 • Til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
 • At blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat
 • Det ovenstående personel bliver uddannet i vores Eskadrille og gennemføre en overbyggende uddannelse ved Air Force Training Center i Karup. På linje med det øverige personel ved Flyvevåbnet.
 • Og kan her efter indgå i nationalt men også internationalt sikrings og bervogtnings opgaver sammen med Flyvevåbent.

 

Eskadrille 223 Værløse hovedeopgaver

Eskadrillens primære opgave er at støtte Flyvevåbnet nationalt men også internationalt.

 • Under normal beredskabsforhold er Eskadrillens opgaver:
 • At skulle støtte Flyvevåbnet operationer samt yde støtte til Flyvevåbnet uddannelser og træning.
 • At kunne yde støtte til lufthavne efter nærmere aftale.
 • Ved forøget sikkerhedsberedskab eller i særlige situationer:
 • Tilsvarende opgaveløsning, som under normal beredskabsforhold. Men suppleret med støre bevogtningsopgaver i enhedsramme.   
 • Eskadrillen skal herudover, tilsvarende den øvrige del af Hjemmeværnet. Indgå i den generelle støtte til samfundet, civile myndigheder og øvrige værn. Herunder i særlig grad ved et forøget sikkerhedsberedskab og under andre særlige situationer, fx ved store ulykker og under ekstreme vejrforhold. 

 

Opgavetyper til Eskadrille 223 Værløse

 Eskadrillens opgaver kan opdelse i to opgavetyper:

 Støtte til Flyvevåbnet...

 • Operationsstøtte og logistisk støtte til Flyvevåbnets operationer, som omhandler: 
 • Etablering og drift af landingspladser med minimumfaciliteter.
 • Tilsyn med landingspladser for helikoptere
 • Servicering af fly og besætninger.
 • Håndtering af passagerer og gods.
 • Indhentning og vedligeholdelse af data til opdatering af Flyvevåbnets OBSTACLE database.
 • Uddannelse og afgivelse af personel til stabe, situationsrum mv.
 • Transport af personel og materiel.
 • Redningsindsats på skadessteder ved flyhavari.
 • Underbringelse og forplejning af personel.  
 • Sanitetstjeneste.
 • CBRN-tjeneste.
 • Bevogtning og sikring af Flyvevåbnets kapaciteter, som omhandler:
 • Overvågning af operationsområder.
 • Bevogtning eller sikring af fastvingede fly og helikoptere.
 • Bevogtning eller sikring af personel og materiel.
 • Adgangs og opholdskontrol på militære faste anlæg og installationer.
 • Afspærring, opholds og adgangskontrol i forbindelse med midlertidige og feltmæssige militære operationsområder.
 • Eskortekørsel, fx ifm. transport af våben.
 • Opsyn med militære fly og materiel på civile områder.
 • Uddannelses og træningsstøtte til Flyvevåbnets enheder., som omhandler:
 • Træning af flybesætninger i forhold på jorden.
 • Forward Air Controller uddannelse m.fl.
 • Uddannelse af specialister, fx vagt- og brandpersonel.
 • Officers- og befalingsmands kurser.
 • Generel militær efteruddannelse.
 • Skydeuddannelser.

  Støtte til det ørige forsvar og civilemyndigheder m.fl...

 • Støtte til Hæren, Søværnet og de øvrige Hjemmeværnsgrene: 
 • Tilsvarende opgaver som for Flyvevåbnet, men ofte under andre omstændigheder.
 • Opgaver efter nærmere aftale.
 • Støtte til civile lufthavne efter nærmere aftale. Fx ved afspæring og adgangskontrol:
 • Hjælp til gennemførelse af flyvesikkerheds-tiltag, fx afspærring.
 • Hjælp til gennemførelse af security-tiltag, fx adgangskontrol.
 • Operativ og logistisk støtte ved events eller særlige hændelser.
 • Operativ og logistisk støtte til Politi, Beredskabet og øvrige civile myndigheder.Herunder også støtte med uddannelse og øvelsessamarbejde:
 • Beredskab og indsættelse ifm. ekstreme vejrforhold, fx sne- eller stormflodsberedskab. 
 • Afspærringsopgaver.
 • Ad HOC opgaver i særlige situationer.
 • Beredskabsøvelser, fx terror eller katastrofesituationer.
 • Fuldskala øvelser, simuleret flyhavari mm.
 • Træning af myndighedernes personel.
 • Lokal støtte, fx ifm. større arrangementer.

 

Dokumentet på hjemmesiden, er underlagt reglerne om Copyright og må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde gengives uden skriftelig tilladelse.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring