Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Kan du holde på en hemmelighed ?

Nogle stillinger ved flyverhjemmeværnet forudsætter sikkerhedsgodkendelse til hemmelig (HEM), men hvad betyder det egentlig ?

23-02-2020

​Flyverhjemmeværnet, der indstiller til sikkerhedsgodkendelse, videregiver det udfyldte oplysningsskema til behandling hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). 

PET søger i politiets registre efter oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om eventuelle strafbare forhold, om et eventuelt alkohol- eller narkotikamisbrug og om eventuelle fremstillinger i retten ved politiets eller Forsvarets Auditørkorps foranstaltning, ligesom PET søger i efterretningstjenestens egne akter, herunder registre, efter eventuelle oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse. PET kan endvidere søge oplysninger hos tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner samt nære slægtninge og bekendte ansat i offentlige myndigheder. Der kan i den forbindelse bl.a. indhentes oplysninger om eventuelle økonomiske problemer og om rent private forhold, herunder om eventuelle strafbare forhold og om et eventuelt alkohol- eller narkotikamisbrug. PET kan desuden indhente oplysninger fra skattemyndighederne om den pågældendes økonomiske forhold, herunder formue- og indtægtsforhold. 

Hvis den pågældende bor eller opholder sig – eller inden for de senere år har boet eller opholdt sig i længere tid – i udlandet, indhenter PET endvidere oplysninger om eventuelle strafbare forhold samt oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse fra det pågældende lands/de pågældende landes politi- og sikkerhedsmyndigheder. Såfremt den pågældende tidligere har været/er statsborger i et andet land end Danmark, kan PET endvidere indhente relevante akter hos udlændingemyndighederne. 

Oplysninger, der vurderes relevante for den sikkerhedsmæssige vurdering, videregives til FE, der supplerende kan indhente oplysninger af sikkerhedsmæssig interesse hos andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, CPR, politiet, anklagemyndigheden, NATO og juridiske personer (virksomheder og organisationer), som den pågældende er ansat hos. Hvis den pågældende er udenlandsk statsborger, kan FE i overensstemmelse med internationale regler og aftaler anmode det pågældende lands sikkerhedsmyndighed om at foretage sikkerhedsgodkendelse eller bekræfte en allerede meddelt godkendelse. 

Fremkommer der ved undersøgelserne oplysninger om en evt. ægtefælle/registreret partner/samlever, vil denne blive hørt vedrørende oplysningerne, hvis de er af betydning for FE’s vurdering. 

FE videregiver sin beslutning om sikkerhedsgodkendelse til den myndighed eller virksomhed, der har indstillet om sikkerhedsgodkendelse, og til evt. personelforvaltende myndighed. Der gives i den forbindelse alene oplysning om baggrunden for et afslag, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt for varetagelsen af den militære sikkerhed. Ved afslag får den pågældende person meddelelse direkte fra FE med en skriftlig begrundelse for afgørelsen.

​Uanset udfaldet kan man sagtens være en god og troværdig person, men der kan være nogle stillinger som man ikke kan få lov til at varetage i hjemmeværnet.

Fakta

​Oplysningsskema + årsopgørelser fremsendes i en lukket kuvert til Flyverhjemmeværnet, og skal udelukkende fremsendes såfremt ansøgeren besidder en stilling hvortil HEM godkendelse er påkrævet.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224