Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Corona – præcisering af gældende regler Fase 3

Det er nødvendigt at præcisere hvordan det nuværende regelsæt skal tolkes i forbindelse med flotillens aktiviteter.

06-04-2021


De forholdsregler der gælder har selvfølgelig det formål at undgå smittespredning. For at opretholde vores beredskab og muligheden for at fortsætte med nødvendig uddannelse er det rigtigt vigtigt at alle iagttager disse forholdsregler og udviser den nødvendige respekt for restriktionerne.  Derfor er flotillen pt. opdelt i to operative grupper – en opdeling der skal sikre, at kontakten mellem grupperne er så lille som muligt:​


 • SØ operative gruppe (Personel der er enkaderet i SØDIV, er grunduddannet og kan indtræde i en funktion i en besætning) Besætningerne opfattes samlet som en ”familie” pga. behovet for at ”låne” besætningsmedlemmer på tværs af besætningerne for at opretholde besætningsstørrelseskravet i forbindelse med patruljesejladser og beredskabsopgaverne.

 

 • LAND operative gruppe (Alt øvrigt personel f.eks. Stab, KDOLOG DIV herunder uddannelsesgruppen) Opfattes som en ”familie” pga. af behovet for at anvende flotillebygningen til de aktiviteter som er tilladte på nuværende tidspunkt.

I praksis betyder det, at hvis man medvirker i en aktivitet i en anden operativ gruppe er man gæst og skal derfor være særlig opmærksom på smitterisikoen. Såfremt afstandskravet ikke kan overholdes (pt. 2 meter) skal gæsten bære mundbind for at beskytte den operative gruppe man er gæst i.

I forbindelse med den operative opgaveløsning, operativt nødvendig mødevirksomhed samt uddannelses- eller øvelsesvirksomhed med henblik på opretholdelse af operativ indsættelses- og beredskabsevne er ikke omfattet af afstandskravet på 2 meter og forsamlingsforbuddets begrænsninger. Det skal dog fortsat, om end i højere grad, tilsikres, at aktiviteter generelt ikke gennemføres med mere end det netop nødvendige antal deltagere, men hvor muligt søges aktiviteterne gennemført under iagttagelse af gældende afstandskrav og forsamlingsforbuddets gældende begrænsninger.

En case

En uddannelsesgast ønsker at komme med på en sejlads. Uddannelsesgasten kan medvirke på en sejlads såfremt FARF giver sin tilladelse og denne tilladelse er betinget af FARF finder det er forsvarligt at medtage en gæst (gæst= betegnelse for en person der ikke indgår i besætningen og dermed ikke er enkadreret der).

Gæsten skal sørge for at overholde de hygiejneregler der er gældende, hygiejne regler der forventes overholdt af alle i gennemførelsen af alle aktiviteter:

 • Kun at deltage, hvis man føler sig sund og rask, og er indforstået med, at aktiviteten – alt andet lige – medfører en øget smitterisiko, end hvis man blev hjemme.
 • Orientere hjemmeværnskammeraterne om mulig smitte, hvis man bliver syg eller har været i nærheden af mulig smitte.
 • Mød til aktiviteten omklædt i uniform, og undlade omklædning på aktivitetsstedet. Ved ophold ombord i flere døgn, rengøres toiletter og badefaciliteter grundigt mindst en gang i døgnet.
 • Undgå håndtryk, kram og øvrig kontakt med andre.
 • Indlede aktiviteten med at vaske hænder straks ved ankomst og igennem hele aktiviteten holde god håndhygiejne ved hyppig håndvask og supplere med afspritning.
 • Holde social afstand på min. 1 meter, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt tilstræbes det at minimere tiden, hvor man er tæt på hinanden og gæsten skal bære mundbind.
 • Hoste i ærmet.
 • Om læ på fartøjer, hvor besætningen består af blandede/sammensatte operative grupper. (Mundbind kan aflægges under skafning, under overnatning og i situationer, hvor besætningsmedlem opholder sig alene fx på lukaf/rum). Gæster skal bære mundbind om læ.
 • I muligt omfang gennemføre ophold eller aktiviteter udendørs.
 • Sørge for hyppig rengøring af overflader, som berøres af flere personer. Efter facilitetens brug foretages grundig slutningsaftørring af kontaktflader.
 • Maden tilberedes hygiejnesikkert og serveres i muligt omfang portionsanrettet. Skafning om bord på fartøjer tilrettelægges i opdelte hold med minimum 1 meters afstand, og således, at flere personer ikke anvender samme bestik, skæreknive, grydeskeer eller lignende. Enkeltservering/-opøsning er at foretrække.


CLAUS FRIIS
PL FH

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring