Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politi Hjemmeværns Kompagni Assens

​Kompagni Mærke POHVKASSENS

Kunne du tænke dig at blive medlem af Politi Hjemmeværns kompagni Assens ?

Kunne du tænker dig at blive medlem af Politihjemmeværnet Assens kan du her under læse mere om vores opgaver, optagelseskrav, uddannelse m.v.
 
Ved et medlemskab af Politikompagni Assens får du:
En spændende og indholdsrig fritid med oplevelser, uddannelser du også kan bruge i dit civile job, opgaver for og med Politiet og ikke mindst et godt kammeratskab med kollegaer der har samme interesse i hjælp til Politiet og samfundet, og så er et medlemskab af Hjemmeværnet uden udgifter for dig.
 
Opgaver
Politikompagni Assens assisterer i det daglige det lokale politi i Assens og Fåborg Midtfyn kommune og Fyns Politi i forbindelse med afviklingen af mange forskellige arrangementer som eftersøgninger efter forsvundne og trafikregulering ved dyrskuer, byfester, cykelløb, stævner og større koncerter.
Politikompagni Assens har ligeledes en Bevogtnings deling.
Denne deling udføre almindelige grønne militær opgaver som den øvrige del af hjemmeværnet laver.
Der trænes i bevogtning, overvågning, forskydning og alle de alm militær færdigheder.
Selv om vi er et kompagni med begge grene deltager vi i alle arrangementer på tværs af enhederne.
 
Politikompagnierne kan også yde assistance ved overvågningsopgaver, afspærringsopgaver, i forbindelse med sneberedskabet, slukning af større brande, olieforurening, evakueringsopgaver, gennemkørsel af varslingsruter, bistand i forbindelse med større katastrofer, yde dækning for polititjenestemænd, bevogtningsopgaver, patruljering eller lignende, militær eskortetjeneste og bevogtning af krigsfanger.
 
Visse af opgaverne udøves kun efter politisk godkendelse fra Forsvars- og Justitsministeriet.
 
Optagelseskrav
Som frivillig i politikompagniet kan optages mænd og kvinder fra begyndelsen af det år, hvori de fylder 21 år, og som:
 
                    Er dansk statsborger eller har boet i Danmark i mindst 5 år
                    Er bosiddende her i landet.
                    Er egnede til tjeneste i hjemmeværnet.
                    Er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.
                    Er villig til at gennemføre en politifunktionsuddannelse inden 2 år.
                    Er villig til at løse opgaver for politiet.
 
 
Eventuelle ansøgere under 21 år (18-21 år) vil blive særskilt vurderet, men kan under visse omstændigheder optages i politikompagniet.
Kontakt kontaktofficer  for yderligere oplysninger på pohvkasn-kc@hjv.dk eller telefon 61885213
 
Uddannelse
Frivillige medlemmer af politikompagniet skal gennemgå uddannelse i hjemmeværnet i 250-300 timer inden for de første 3 år. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har aftjent sin værnepligt i forsvaret.
 
Du skal gøre tjeneste i kompagniet i mindst 24 timer om året og yderligere timer hvis våben skal udleveres. Der gennemføres en enhedsuddannelse for alle frivillige. Som medlem af kompagniet skal du gennemgå en politifunktionsuddannelse, før du kan deltage i løsning af de politimæssige opgaver.
 
Hvis du har intresse  og skønnes egnet, så er der mulighed for befalingsmandsuddannelse som gruppefører, delingsfører, kommandobefalingsmand, informationsbefalingsmand, signalbefalingsmand, forsyningsbefalingsmand, førstehjelpsgruppefører, skydeleder, skydelærer, næstkommanderende og kompagnichef. Chef og næstkommanderende skal dog fortrinsvis være uddannet og ansat som polititjenestemænd.
 
Der kan erhverves følgende militære grader: korporal, sergent, oversergent, løjtnant, premierløjtnant og kaptajn.  
 
Politifunktionsuddannelse
Politikompagniernes specialuddannelser omfatter blandt andet:
 
                    Tjenestekendskab/politikendskab
                    Anholdelses-, visitations- og signalements lære
                    Politiets materiel
                    Afspærring og bevogtning
                    Hundeførertjeneste
                    Signaltjeneste (radiobetjening)
                    Sanitetstjeneste (førstehjælp)
                    Lederuddannelse på forskellige niveauer  
 
 
 
 Idégrundlag
                    Politikompagniet er en del af en frivillig militær organisation, hvis medlemmer deltager i beskyttelse af samfundet og forsvaret af Danmark samt medvirker til at styrke forsvarsviljen.
                    Politikompagniet skal være en integreret del af samfundet og politikompagniets eksistensgrundlag er dets politimæssige og militære troværdighed, medlemmernes engagement og befolkningens tillid.
                    Politikompagniet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politikompagni i overensstemmelse med et moderne samfunds krav og forventninger.
                    Politikompagniet skal bruge sin autoritet og lovlige magtbeføjelser på en hensynsfuld, forsvarlig og fornuftig måde i overensstemmelse med gældende lov og Humanitær Folkeret.
                    Politikompagniet skal optræde retfærdigt, upartisk og med respekt for det enkelte menneske og dets rettigheder, således at medlemmerne har borgernes agtelse og tillid.
                    Medlemmerne vil gennem deres ekspertise, høje uddannelses- og beredskabsniveau sikre en hurtig assistance til de af politimesteren og forsvaret stillede opgaver.
                    Politikompagniets beredskab sikrer, at politikompagniet med kort varsel kan stille sin organisation, materiel og personel til rådighed for samfundet i fredstid, katastrofe- og nødsituationer samt i krise og krig.
                    Politikompagniet anvender de ressourcer, som stilles til dets rådighed, på en forsvarlig og effektiv måde.
                    Medlemmerne skal gennem deres korrekte påklædning, holdninger og opførsel virke som forbillede for de øvrige medlemmer af hjemmeværnet.  
 
Overordnet målsætning
 
                    Politikompagniet skal være kendt som en respekteret del af lokalsamfundet og medvirke til at fastholde og styrke lokalbefolkningens forsvarsvilje.
                    Politikompagniet skal tilpasse strukturen i overensstemmelse med opgaverne.
                    Politikompagniet skal uddanne medlemmerne til at løse de pålagte opgaver.
                    Politikompagniets aktiviteter skal indeholde udfordringer, kvalitet og oplevelse.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224