Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Sådan behandler vi dine personoplysninger som frivillig i Hjemmeværnet

På denne side finder du information om hvordan vi behandler dine personoplysninger som frivillig i Hjemmeværnet, samt hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hjemmeværnskommandoen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:
 
Hjemmeværnskommandoen
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg
Telefon: +45 72 82 00 00
CVR-nr.: 16287180
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
• E-mail: hjk-ktp-dpo@mil.dk
• Telefon: +45 72 82 00 16
• Ved brev: Hjemmeværnskommandoen, ATT: databeskyttelsesrådgiver, Sankelmarksvej 26,
4760 Vordingborg
 
Vi opfordrer til, at al henvendelse der indeholder personoplysninger sker via digital post.
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Personaleadministration, uddannelse, rekruttering og fastholdelse, støtte til forsvaret, støtte til samfundet, hjemmeværnets kapaciteter, arbejdsmiljø, internationale operationer og erstatningskrav/retskrav.
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:
Som frivillig i hjemmeværnet er hjemmeværnsloven  det primære grundlag for vores behandling af dine personoplysninger.
Dine data behandles endvidere på baggrund af databeskyttelsesforordningens  artikel 6, stk. 1, litra a – c og e, jf. databeskyttelseslovens  § 6.
Behandling af særlige kategorier af personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og f.
 
CPR nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11, og oplysninger om strafbare forhold behandles i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8.
Der indsamles oplysninger i CPR-registret i medfør af CPR-lovens  § 32, stk. 1. Der finder tillige videregivelse sted i henhold til arkivloven  samt Det Centrale Rettighedsregister .
 
4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Der behandles almindelige personoplysninger om dig, som typisk omfatter navn, adresse, bedømmelser i forbin-delse med uddannelse, oplysninger vedrørende sikkerhedsgodkendelser, billeder til ID-kort m.v.
 
Der behandles også særlige kategorier af personoplysninger om dig i form af helbredsoplysninger. Endvidere be-handles oplysninger om CPR-nummer og oplysninger om evt. strafbare forhold.
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine per-sonoplysninger til følgende modtagere:
 
Dine oplysninger videregives primært til styrelser under Forsvarsministeriet. Dine oplysninger kan også blive videregivet til andre offentlige myndigheder, bl.a. Rigsarkivet. I øvrigt kan dine personoplysninger blive videregivet til Danmarks Statistik samt til forskere.
 
Modtager du ydelser fra hjemmeværnet, vil de nødvendige personoplysninger i denne forbindelse blive videregivet til de relevante offentlige myndigheder samt til dit pengeinstitut.
Dine personoplysninger bliver endvidere videregivet til hjemmeværnets eksterne databehandlere.
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Ved din eventuelle deltagelse i øvelser eller uddannelse i lande, der ligger uden for EU og EØS, kan dine personoplysninger blive videregivet til disse lande. Kategorien af modtagere kan i denne forbindelse være samarbejds- og koalitionspartnere, herunder USA.
 
7.  Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Foruden de oplysninger, du selv har givet os, så indhenter vi personoplysninger om dig hos forskellige offentlige myndigheder, herunder f.eks. i kriminalregistret og i CPR-registret.
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan ikke sige konkret, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine personoplysninger opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.
Såfremt personoplysninger alene behandles til arkivformål i samfundets interesse eller til videnskabelige eller historiske forskningsformål, kan dine personoplysninger opbevares i et længere tidsrum under forudsætning af, at dette sker i medfør af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 
9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Neden for er anført udvalgte rettigheder.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  Du kan i visse tilfælde få slettet specifikke oplysninger om dig, særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger vi behandler om dig, inden tidspunktet for vores sletning af dine personoplysninger jf. pkt. 8.. 
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine person-oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.​​​​​Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring