Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Jubilarforening i Sydvestjylland

Jubilarforeningen i Sydvestjylland dækker det oprindelige Hjemmeværnsdistrikt Ribe, senere Sydvestjylland.
Vil du vide mere om os kontakt et af medlemmerne i bestyrelsen, elle læs vores vedtægter.
Udover 4 Maj, og den årlige generalforsamling, arrangerer foreningen en 1 dags sommertur.

 Bestyrelsen

Formand:
Torben Vinge Christensen
Mail:
torben_vinge@christensen.mail.dk

Sekretær:

Birthe Risom
Mail:
br@esbjergpaints.dk

Kasserer:
Leif Koch
Mail:
leif@famkoch.eu

Medlemmer:
Søren Staahl
Mail:
gsstahl@mail.dk

 Vedtægter for Jubilarforeningen

Vedtægter for
Hjemmeværnets
Jubilarforening i Sydvestjylland
  Foreningens navn er:
                Hjemmeværnets Jubilarforening i Sydvestjylland.

§ 1.     Foreningens formål er:
-           At styrke og udbygge sammenholdet mellem hjemmeværnets personel, der har forrettet frivillig tjeneste i 25 år og derover eller som har modtaget Hjemmeværnets Fortjesttegn.
-           At medvirke til, i samarbejde med Hjemmeværnsditriktet, at uddelingen af Hjemmeværnets Tjenestetegn og Fortjenesttegn får et højtideligt og festligt præg.
-           At vise opmærksomhed ved særlige lejligheder.
-           At udvise initiativ til støtte for hjemmeværnstanken.
§ 2.      Som medlem kan optages mandligt og kvindeligt personel af alle hjemmeværnsgrene, som forretter eller har forrettet frivillig tjeneste i Hjemmeværnet, og som har modtaget Hjemmeværnets Tjenestetegn eller Fortjensttegn.
§ 3.       Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3.
På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og suppleanter for disse. Stemmeret har kun medlemmer som har betalt kontingent. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 § 4.     Foreningens regnskabsår går fra 1. Oktober til 30. September. Kontingentet fastsættes på  
            generalforsamlingen.
§ 5.      Hjemmeværnets Tjenestetegn og Fortjensttegn skal bæres ved samtlige møder og sammenkomster i foreningen.
§ 6.      Såfremt hjemmeværnsdistriktets chef ikke er medlem af foreningen, kan han deltage i
generalforsamlingen uden stemmeret.
§ 7.      Hjemmeværnets faste officerer kan blive medlemmer af foreningen, når de har forrettet tjeneste i Forsvaret i 25 år.
 § 8.     Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i Oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Aflæggelse af revideret regnskab - fastsættelse af kontingent for det kommende år.
4.      Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse.
5.      Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
6.      Indkomne forslag.
7.      Eventuelt.
            Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen skriftligt fremsender ønske herom til formanden. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
§ 9.      Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Hjemmeværnsfonden.
Foreningens første love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling på Hjemmeværnsdistrikt Esbjerg den 18. marts 1976.

Lovene er ændret på generalforsamlingen i Oktober 1981 og 1989. Foreningens navn og vedtægter er ændret på generalforsamlingen 14 OKT2006.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring