Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Jubilarforening i Sydvestjylland

Vi er en forening af Hjemmeværnsfolk der har været medlem af Hjemmeværnet i mindst 10 år, eller har modtaget Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Vi støtter Hærhjemmeværnsdistriktet med afholdelse af 4. maj og har desuden 2 sociale samværsaftner samt en generalforsamling hver år.

Foreningen består af ca. 60-70 medlemmer, som har nogle hyggelige timer sammen de gange vi er samlet.

De sociale arrangementer kan for eksempel være byrundtur, foredrag, tur ud i naturen, havnerundfart, julefrokost eller hvad vi lige finder på i bestyrelsen.

Det koster 200,00 kr. om året at være medlem.

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af vores forening eller høre mere om hvem vi er, kan du kontakte formanden i vores foreningen Torben Vinge Christensen tvc1956@gmail.com eller på telefon 2342 3220.


 Bestyrelsen

Formand:
Torben Vinge Christensen
Mail:
tvc1956@gmail.com

Næstformand:
Anders Breinholt
Mail: breinholt.anders@gmail.com


Sekretær:

Birthe Risom
Mail: birtherisom@gmail.com​

Kasserer:
Leif Koch
Mail:
leif@famkoch.eu

Medlemmer:
Jørn Viggo Strand
Mail: jvstrand@hotmail.com​

 Vedtægter for Jubilarforeningen

Vedtægter for

Hjemmeværnets Jubilarforening

i Sydvestjylland​​

Foreningens navn er:

            Hjemmeværnets Jubilarforening i Sydvestjylland.

§ 1.     Foreningens formål er:

 • At styrke og udbygge sammenholdet mellem hjemmeværnets personel, der har forrettet frivillig tjeneste i 10 år og derover eller som har modtaget Hjemmeværnets Fortjenesttegn.
 • At medvirke til, i samarbejde med Hjemmeværnsditriktet, at uddelingen af Hjemmeværnets Tjenestetegn og Fortjenesttegn får et højtideligt og festligt præg.
 • At vise opmærksomhed ved særlige lejligheder.
 • At udvise initiativ til støtte for hjemmeværnstanken.

§ 2.     Som medlem kan optages mandligt og kvindeligt personel af alle hjemmeværnsgrene, som forretter eller har forrettet frivillig tjeneste i Hjemmeværnet, og som har modtaget Hjemmeværnets Tjenestetegn eller Fortjenesttegn.

§ 2a.    Efterlevende ægtefæller/samlever kan overtage medlemskabet ved betaling af kontingent.

§ 3.     Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3.
På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og suppleanter for disse.
Stemmeret har kun medlemmer som har betalt kontingent.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 4.     Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5.     Hjemmeværnets Tjenestetegn og Fortjenesttegn kan bæres ved samtlige møder og sammenkomster i foreningen.

§ 6.     Såfremt hjemmeværnsdistriktets chef ikke er medlem af foreningen, kan han deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

§ 7.     Hjemmeværnets faste officerer kan blive medlemmer af foreningen, når de har forrettet tjeneste i Forsvaret i mindst 10 år.

§ 8.     Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab – fastsættelse af kontingent for det kommende år
 4. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse
 5. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen skriftligt fremsender ønske herom til formanden. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

§ 9.   Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Hjemmeværnsfonden.

 

Foreningens første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling på

Hjemmeværnsdistrikt Esbjerg den 18. marts 1976.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen i oktober 1981 og 1989.

Foreningens navn og vedtægter er ændret på generalforsamlingen
24. oktober 2018.

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring