Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Blive medlem af Politihjemmeværnet

Kunne du tænker dig at blive medlem af Politihjemmeværnet kan du her under læse mere om vores opgaver, optagelseskrav, uddannelse m.v.

​Opgaver
Politikompagni Himmerland assisterer i det daglige det lokale politi i Hobro i forbindelse med afviklingen af mange forskellige arrangementer som eftersøgninger efter forsvundne og trafikregulering ved dyrskuer, byfester, cykelløb, stævner og større koncerter.
 
Politikompagnierne kan også yde assistance ved overvågningsopgaver, afspærringsopgaver, i forbindelse med sneberedskabet, slukning af større brande, olieforurening, evakueringsopgaver, gennemkørsel af varslingsruter, bistand i forbindelse med større katastrofer, yde dækning for polititjenestemænd, bevogtningsopgaver, patruljering eller lignende, militær eskortetjeneste og bevogtning af krigsfanger.
 
Visse af opgaverne udøves kun efter politisk godkendelse fra Forsvars- og Justitsministeriet.
 
Optagelseskrav
Som frivillig i politikompagniet kan optages mænd og kvinder fra begyndelsen af det år, hvori de fylder 21 år, og som:
 • Har dansk indfødsret.
 • Er bosiddende her i landet.
 • Er egnede til tjeneste i hjemmeværnet. 
 • Er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter. 
 • Er villig til at gennemføre en politifunktionsuddannelse inden 2 år. 
 • Er villig til at løse opgaver for politiet.
 
Eventuelle ansøgere under 21 år (18-21 år) vil blive særskilt vurderet, men kan under visse omstændigheder optages i politikompagniet.
Kontakt kontaktofficer Alice Hammer Glerup Frandsen for yderligere oplysninger på pohvkhim-rekspec1@hjv.dk eller telefon 28 55 69 37
 
Uddannelse
Frivillige medlemmer af politikompagniet skal gennemgå uddannelse i hjemmeværnet i 250-300 timer indenfor de første 3 år. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har aftjent sin værnepligt i forsvaret.
 
Du skal gøre tjeneste i kompagniet i mindst 24 timer om året og yderligere timer hvis våben skal udleveres. Der gennemføres en enhedsuddannelse for alle frivillige. Som medlem af kompagniet skal du gennemgå en politifunktionsuddannelse, før du kan deltage i løsning af de politimæssige opgaver.
 
Hvis du har evnerne og skønnes egnet, så er der mulighed for befalingsmandsuddannelse som gruppefører, delingsfører, kommandobefalingsmand, informationsbefalingsmand, signalbefalingsmand, forsyningsbefalingsmand, sanitetsgruppefører, skydeleder, skydelærer, næstkommanderende og kompagnichef. Chef og næstkommanderende skal dog fortrinsvis være uddannet og ansat som polititjenestemænd.
 
Der kan erhverves følgende militære grader: korporal, sergent, oversergent, løjtnant, premierløjtnant og kaptajn.  
 
Politifunktionsuddannelse
Politikompagniernes specialuddannelser omfatter blandt andet:
 • Tjenestekendskab/politikendskab 
 • Anholdelses-, visitations- og signalementslære 
 • Politiets materiel 
 • Afspærring og bevogtning 
 • Hundeførertjeneste 
 • Signaltjeneste (radiobetjening) 
 • Sanitetstjeneste (førstehjælp) 
 • Lederuddannelse på forskellige niveauer  
 Idégrundlag
 • Politikompagniet er en del af en frivillig militær organisation, hvis medlemmer deltager i beskyttelse af samfundet og forsvaret af Danmark samt medvirker til at styrke forsvarsviljen. 
 • Politikompagniet skal være en integreret del af samfundet og politikompagniets eksistensgrundlag er dets politimæssige og militære troværdighed, medlemmernes engagement og befolkningens tillid.
 • Politikompagniet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politikompagni i overensstemmelse med et moderne samfunds krav og forventninger.
 • Politikompagniet skal bruge sin autoritet og lovlige magtbeføjelser på en hensynsfuld, forsvarlig og fornuftig måde i overensstemmelse med gældende lov og Humanitær Folkeret.
 • Politikompagniet skal optræde retfærdigt, upartisk og med respekt for det enkelte menneske og dets rettigheder, således at medlemmerne har borgernes agtelse og tillid.
 • Medlemmerne vil gennem deres ekspertise, høje uddannelses- og beredskabsniveau sikre en hurtig assistance til de af politimesteren og forsvaret stillede opgaver.
 • Politikompagniets beredskab sikrer, at politikompagniet med kort varsel kan stille sin organisation, materiel og personel til rådighed for samfundet i fredstid, katastrofe- og nødsituationer samt i krise og krig.
 • Politikompagniet anvender de ressourcer, som stilles til dets rådighed, på en forsvarlig og effektiv måde.
 • Medlemmerne skal gennem deres korrekte påklædning, holdninger og opførsel virke som forbillede for de øvrige medlemmer af hjemmeværnet.  
Overordnet målsætning
 • Politikompagniet skal være kendt som en respekteret del af lokalsamfundet og medvirke til at fastholde og styrke lokalbefolkningens forsvarsvilje.
 • Politikompagniet skal tilpasse strukturen i overensstemmelse med opgaverne.
 • Politikompagniet skal uddanne medlemmerne til at løse de pålagte opgaver.
 • Politikompagniets aktiviteter skal indeholde udfordringer, kvalitet og oplevelse.

Værdighedskriterie
Der kræves en ren straffeattest, men med visse undtagelser:

 • Der er ikke tale om en almindelig straffeattest, idet ikke alle straffelovens §§ er medtaget. Til gengæld er der medtaget flere særlovgivninger, som normalt ikke medtages i en straffeattest.
For at blive medlem må man ikke være kendt med registreringer vedrørende straffelovens §§ 98-119, § 124, §§130-132a, § 133, § 134a, § 136, § 138, §§ 180-181, §§ 183-183a, § 191-191a, §§ 216-217, § 224, jf. § 216 og 217, § 225, jf. §§ 216-217, §§ 237-241, §§ 244-249 (§ 249 dog undtaget færdselslovssager), § 252, § 254, §§ 260-261, §§ 265-266, § 276, § 281, § 286, § 288 og § 291, stk. 2. - de nævnte §§ handler i grove træk om forbrydelser mod staten, brandstiftelse, narkosmugling, voldtægt, drab, vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, indbrud, tyveri, røveri og hærværk.Her ud over må man ikke være kendt med registreringer vedrørende overtrædelse af våbenloven, lov om euforiserende stoffer, lov om jagt- og vildtforvaltning, idømmelse af retsfølge efter straffelovens §§ 68-70(psykisk handicappede, sindssyge og karakterafvigere) og idømmelse af konfiskation af våben efter straffelovens §§ 75-77a (våben som har været, eller som frygtes vil blive brugt ved en strafbar handling). Stor offentlig gæld kan være en hindring for optagelse.
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring