Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Historier fra lotternes virke

Det første instruktørkursus
Distriktslotte fru Johanne Thaarslund
Distrikt Bornholm
Hvordan var det at blive lotte?
Børneordningen
Befalingslotterne 1964

Klik på billederne for at se forstørrelser!

Det første instruktørkursus
Det allerførste instruktørkursus blev afholdt på Lyngby Landbrugsskole i august 1946, og her blev fru Inge Ankerbye Rønnes første instruktør.
Den 7/11 1946 blev den første grundskole startet på Teknisk Skole i Rønne, der var 24 deltagere.
Endelig gennemgik Lottedistrikt Bornholm en omlægning i 1967, hvor man ikke mere var i grupper, men blev sorteret efter uddannelse.
Lotternes opgaver var i begyndelsen  radioarbejde, indsamling af penge til diverse formål (også egne) samt madlavning til "aktive hjemmeværnsmænd" - bemærk ordlyden...


----------------------------------------------------------------------------------------
Den første distriktslotte på Bornholm var fru Johanne Thaarslund i 1949.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vi har klippet en lille tekst fra jubilæumsskriftet "Tjen Dit Land" her:
Har du lyst til at læse mere om Danmarks Lottekorps, findes der flere gode sider på Internettet.
Læs f.eks. denne webartikel om lotter, der banede vejen for kvinder i forsvaret.
 
---------------------------------------------------------------------

 

HVORDAN VAR DET AT BLIVE LOTTE?
Denne tekst er taget fra et udklip, der stammer fra først i 50'erne - da mor var en gæv ung pige...
"Hvorfor blive LOTTE?
Fordi     hver kvinde, der melder sig til aktiv forsvarstjeneste, frigør en mand til andre opgaver.
Fordi    De derved tilegner Dem en viden, som altid vil være Dem til nytte i Deres hjem eller erhverv.
Fordi    jo flere danske kvinder, der forener sig for at medvirke til at løse de opgaver forsvaret stiller til vort land, des bedre kan hjemmene værnes og freden opretholdes."
Ak ja...
 -------------------------------------------------------------
Oberst Trampe kom også med et "Opraab" til kvinderne i en tale i september 1951 om at melde sig til Lottekorpset. Her er sakset en lille bid til jeres fornøjelse (den originale stavemåde er bibeholdt:
"Men samtidig skal det siges, at Danmarks Lottekorps - Kvindeligt Hjemmeværn ikke paa nogen Maade uddanner Kvinder til Sol¬dater. Lotterne bliver end ikke bevæbnede, men de træder ind til Erstatning og Hjælp, for Soldaten og Hjemmeværnsmanden paa Pladser, hvor Kvinder naturligt kan gøre et Arbejde. Man kan altsaa stort, set sige, at der for hver uddannet Lotte, Korpset kan stille til Raadighed, bliver frigjort en Mand til det aktive Forsvarsarbejde.
De vil ikke fortryde at melde Dem som Lotte, for ved Siden af, at De kommer til at 'indtage' en Plads i Forsvaret, kommer De ind i et Kammeratskab, der - for os Lotter. er det fundamentale Grundlag, paa hvilket vi bygger vort Arbejde.
Naar jeg derfor paa det varmeste opfordrer Dem til at træde ind i Danmarks Lottekorps - Kvindeligt Hjemmeværn, er det ud fra den Overbevisning, at det ikke alene vil gavne Korpset, men ogsaa glæde Dem selv."
-------------------------------------------------------------
Samtidig blev der også oprettet en børneordning, sådan at tjenstgørende lotter kunne få passet deres små.
Det første stykke er ligeledes klippet fra oberst Trampes ovennævnte tale:
"DER ER OPRETTET BØRNESTATION.
Lottekorpset optager Medlemmer i Alderen 18 til 60 Aar,- til Unglotteafdelingen i Alderen 16-18 Aar, og nærmere Oplysninger kan faas hos Fru Grete Sølling, Bellmansvej 3, Rønne, Tlf. 1357. Mange Kvinder vil maaske holde sig tilbage, fordi de har smaa Børn. Dette Problem har Lottekorpset ogsaa tænkt paa, og der er oprettet en Børnestation, hvor Børnene faar god Pleje, medens Mødrene er paa Øvelse. Børnestationen vil naturligvis ogsaa være klar, naar det gælder."
Næste klip er fra en avisartikel om et kursus, afholdt på Hasle Hjemmeværnsgård ved Simblegård. (Artiklen er fra omkring 1952). Kurset, der havde samlet ca. 30 deltagere,
havde til formål at oprfriske lotternes kundskaber fra grundskolen og holde dem ajour med arbejdet og udviklingen inden for korpset.  Her følger meddelelsen om børneordningen:
"Der blev paa kursus givet den meget vigtige meddelelse, at de frivillige hjælpekorps nu har faaet den ordning med overinspektøren for børneforsorgen, at medlemmer der af tjenstlige grunde er nødsaget til at være borte fra hjemmet flere dage, midledtidigt vil kunne faa anbragt deres børn paa anerkendte børnehjem og i børnehaver."
 
Et foto fra 1967, hvor børneordningen blev inddraget i en øvelse.

-------------------------------------------------------------
Den 2/8 1951 blev der for første gang brugt radiolotter i en bataljonsøvelse på Bornholm.
-------------------------------------------------------------
Et fint tidsbillede af alle befalingslotterne, taget den 4/11 1964.
Foto af Isted Bech, 4/1 1964


Fra venstre ses:
Kathrine Hansen
Fru Thaarslund
Korpschef Louise Gerlach Nielsen
Gunvor Hansen
Stella Jepsen
Bitten Pedersen
Beth Folkær
Margit Munk
Fru Elling
Karen Munch


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring