Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Ofte stillede spørgsmål

Fra januar 2017 ændrede strukturen i den Lovpligtige Uddannelse (LPU) sig. På Hjemmeværnsskolen (HVS) modtager vi mange spørgsmål om LPU, og disse samt svar kan du læse herunder. Siden vil løbende blive opdateret.

Hvor kan jeg se indholdet på den opdaterede LPU?
Svar:
Uddannelsesbeskrivelserne for den lovpligtige uddannelse i 2017 kan ses her:
 
Er der foretaget store ændringer af indholdet på LPU?
Svar:
Nej. Sammensætningen af fagene i modulerne er justeret, således at det giver mulighed for at moduler kan gennemføres ved underafdelingen. Herudover er en del af funktionsuddannelsen blevet en integreret del af LPU. Det sparer for nogle medlemmer uddannelsestid.
 
Hvordan er LPU 2017 opbygget?
Svar:
LPU 2017 omfatter 250 – 300 timers uddannelse i henhold til hjemmeværnsloven. LPU var tidligere ens for alle, som blev optaget i Hjemmeværnet, med undtagelse af dem, som skulle indgå i besætninger på Marinehjemmeværnets fartøjer.

LPU 2017 er mere målrettet mod det værn og den enhed (deling), som hjemmeværnssoldaten har valgt at blive medlem af. ”Specialist” omfatter funktioner i kommandodelinger m.m. 


LPU 2017 omfatter mellem 250 – 300 timers uddannelse jf. Hjemmeværnsloven. LPU er fortsat opbygget i 4 moduler, men er som noget nyt mere målrettet mod den deling, hvor hjemmeværnssoldaten skal gøre tjeneste.
 
LPU 2017 er fortsat opbygget i 4 moduler.
Modul 1 omfatter en introduktion til Hjemmeværnet og til det værn, som den kommende hjemmeværnssoldat har valgt at blive medlem af. Der er forskel på længden af modulet, fordi Flyvehjemmeværnet og Hærhjemmeværnet her uddannes i orienteringslære og signaltjeneste.
Modul 2 er et værnsfælles modul, som omfatter uddannelse i våbenuddannelse, førstehjælp og støtte til politiet.
Modul 3 omfatter en række fag målrettet mod hjemmeværnssoldatens fremtidige enhed.
Modul 4 er en værnsøvelse, hvor hjemmeværnssoldaten trænes i de kompetencer, som er opnået under modul 1 – 3.
 
Modellen viser opbygningen i den opdaterede lovpligtige uddannelse, der tidsmæssigt er fastsat til omkring 250 timer.

Modellen viser overgangen til ny struktur 2017

 
Hvad gør jeg, hvis jeg har taget henholdsvis LPU 1, 2, eller 3 inden 2017?
Svar:
Er du i gang med at gennemføre det nuværende LPU, kan du fortsætte din uddannelse i LPU 2017 således:
 
Har du gennemført LPU modul 1 inden 2017, skal du fortsætte på LPU 2017 modul 1 og herefter fortsætte på LPU 2017 modul 3 og 4.
 
Har du gennemført LPU modul 2 inden 2017, skal du fortsætte på LPU 2017 modul 3 og 4.
 
Har du gennemført LPU modul 3 inden 2017, skal du fortsætte på LPU 2017 modul 4.
 
Hvor gennemføres LPU?
Svar:
LPU gennemføres, som i dag, af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre. LPU vil fortsat blive gennemført i Nord- og Midtjylland, Sydjylland og på Sjælland.
LPU modul 1 – 4 vil årligt blive udbudt i vest og øst Danmark i hvert kvartal. Herudover gennemføres LPU i et samlet forløb (bootcamp) i 3. kvartal i vest og øst Danmark.
LPU 1, 3 og 4 gennemføres for Marinehjemmeværnets kursister på Hjemmeværnsskolens Marinesektion på Slipshavn.
 
Er alle moduler ens, uanset hvor i landet de gennemføres?
Svar:
Ja, alle moduler gennemføres efter samme uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner, og alle kursister opnår samme kvalifikationer uanset hvilket uddannelsescenter, uddannelsen er gennemført ved. Det betyder, at kursisten kan veksle mellem de enkelte uddannelsescentre fra modul til modul. 
 
Skal underafdelingerne gennemføre dele af LPU?
Svar:
Det er en mulighed, ikke et krav, at underafdelinger kan gennemføre dele af LPU. Hvis kursister tilmeldes LPU på Hjemmeværnsskolen, er underafdelingens eneste ansvar at kursisterne er iklædt og medbringer alt udleveret udrustning ved mødet på Hjemmeværnsskolen.
  
Kan underafdelingerne gennemføre dele af LPU lokalt?
Svar:
Ja, LPU modul 1 og 4 kan gennemføres lokalt. Herudover forventer Hjemmeværnsskolen, at også dele af LPU modul 3 kan gennemføres lokalt. Det er endnu ikke endelig fastlagt.
Modul 1 omfatter fag, som er meget egnet til gennemførelse ved underafdelingen ved hjælp af underafdelingens egne befalingsmænd og med det uddannelsesmateriel, som findes ved underafdelingen.
Fagene kan gennemføres opdelt på aftner og i weekenden, som en del af underafdelingen normale aktivitetsoversigt. Underdelingens andre hjemmeværnssoldater kan tage uddannelserne som vedligeholdelse og herved støtte de nye kammerater.
 
Hvad er årsagen til at strukturen i LPU ændres?
Svar:
LPU blev justeret sidste gang i 2011 med det formål at gøre LPU forløbet mere overskuelig for kursisten og lettere at administrere. Årsagen til justeringen var, at for mange nye medlemmer ikke fik gennemført LPU og for mange kontrakter derfor blev opsagt.
LPU blev mere overskuelig og lettere at administrere, men der var og er desværre fortsat mange, som opgav at gennemføre LPU. En undersøgelse fra 2014 (foretaget for kommandoen af et eksternt analysebureau) viste, at den største hindring for at gennemføre den lovpligtige uddannelse var et ufleksibelt kursusprogram.
HVS har ved LPU 2017 søgt at fastholde de gode tiltag fra 2011 og søgt at gøre gennemførelsen af LPU mere fleksibel for det enkelte nye medlem.
Det gør LPU 2017 ved at give mulighed for at dele af LPU kan gennemføres ved egen underafdeling, at gøre uddannelsen mere målrettet mod det værn og den enhed som medlemmet har valgt at blive en del af, og at funktionsuddannelser bliver en integreret del af LPU.
  
Hvordan takler Hjemmeværnsskolen kursister, der ikke består de enkelte fag?
Svar:
Der er tre fag, hvor der er anført minimumskrav, der skal bestås for at få tilført kvalifikationen (Q). Det er grundlæggende våbenuddannelse og førstehjælp på LPU 2 samt resterende våbenuddannelse på LPU 3.
Kursister, der ikke består grundlæggende våbenuddannelse og/eller førstehjælp på LPU 2 kan ikke optages på LPU 3 før disse fag er bestået.
Kursister, der ikke består resterende våbenuddannelse på LPU 3, kan ikke deltage i felt- og enhedsskydninger. Kursisterne kan dog godt fortsætte på LPU 4 og herved færdiggøre deres LPU.
Uddannelsescentrene formidler manglende beståede fag til distrikterne. Våbenuddannelsen og førstehjælp kan færdiggøres ved egen underafdeling/distrikt, og distriktet kan tilskrive de beståede fag.
Kursisterne kan også tilmeldes de manglende dele ved Hjemmeværnsskolen efter aftale med uddannelsescentret. 
 
Hvad gør Hjemmeværnsskolen med kursister, der af den ene eller anden årsag ikke kan gennemføre LPU?
Svar:
Uddannelsescentret skriver til distrikterne i de få tilfælde, hvor kursuslederen konstaterer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre LPU.
  
Hvordan holder Hjemmeværnsskolen styr på kursister, der afgår midt i et modul eller f.eks. mangler 1½ dag af et enkelt modul?
Svar:
Det holder Hjemmeværnsskolen ikke styr på. Kursister, der af den ene eller anden grund f.eks. sygdom afgår inden modulet er afsluttet, vil ikke blive godskrevet med kvalifikation (Q) for modulet.
Hjemmeværnsskolen godskriver dog eventuelle opnåede kvalifikationer (Q) indtil afgang. Kursister på bootcamp godskrives for alle moduler, som er gennemført inden afgang.
De respektive uddannelsescentre har naturligvis en oversigt over deltagerne, som uddannelsescentret gemmer i op til et par måneder. Kursisten kan således indgå en aftale med uddannelsescentret om at få afviklet manglende fag ved at deltage på førstkommende kursus. Går der en længere periode, f.eks. 6 – 12 måneder, skal modulet gennemføres på ny. 
 
Skal værnsuddannede (hæren, flyvevåbnet, søværnet) gennemføre LPU ved indmeldelse i Hjemmeværnet?
Svar:
Nej. Nye medlemmer, som har modtaget basisuddannelsen i et af værnene (hæren, flyvevåbnet, søværnet) kan godskrives for LPU.
Der kan dog være funktioner, som kræver gennemførelse af supplerende uddannelse. Ønsker et medlem uddannet i hæren eksempelvis at gøre tjeneste i Marinehjemmeværnet, skal dele af LPU 1 og 3 gennemføres før tjenesten på fartøjerne kan begynde.
Det ligger dog udenfor hjemmeværnslovens krav om pligtig uddannelse. 
 
Kan medlemmer efter gennemførelse af LPU frit skifte mellem værnene i Hjemmeværnet og mellem enhederne?
Svar:
Måske. Der kan være behov for, at hjemmeværnssoldatens uddannelse skal suppleres med yderligere uddannelse.
Ønsker et medlem uddannet til Hærhjemmeværnet eksempelvis at gøre tjeneste i Marinehjemmeværnet, skal dele af LPU 1 og 3 gennemføres før tjenesten på fartøjerne kan begynde.
Det ligger dog udenfor hjemmeværnslovens krav om pligtig uddannelse. 
 
Har alle, som har gennemført LPU, uddannelsesmæssige forudsætninger til at blive optaget på gruppeførerkursus?
Svar:
Nej, der kan være hjemmeværnssoldater, som skal have suppleret deres uddannelse med et enkelt fag fra LPU. Problemstillingen er endnu ikke endelig afklaret.  
 
Bemærkninger:
Indholdet i LPU modul 1 og 2 er byttet rundt, fordi Hjemmeværnsskolen har ønsket, at hjemmeværnssoldaten starter sin tjeneste ved sit eget værn (Flyverhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet, Hærhjemmeværnet).
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring